1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawyz dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).
   1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
   1. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
   2. Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów autobusem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana na bilecie.
   3. Bilet – dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
   4. Umowa przewozu – jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera na regularnej trasie.
   5. Rozkład jazdy – plan jazdy autobusu na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.
  2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autobusowych wykonywanych przez Przewoźnika.
  3. Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pasażer
  1. Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek w wyznaczonym czasie.
  2. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą. Pasażer winien posiadać ważny dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.
  3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autobusu.
  4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autobusu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
  5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autobus jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autobusu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autobusu z eksploatacji.
  6. Pasażer, który korzysta z siedzeń na górnym pokładzie nie może poruszać się po nim w czasie jazdy autobusu. Po zajęciu miejsca pozostaje na nim, dopóki autobus nie zatrzyma się. Ponadto nie wolno stawać na siedzeniach, wychylać się ponad ani poza otwarty dach, chwytać gałęzi drzew i innych obiektów, które mogą być w zasięgu. Z górnego pokładu mogą korzystać jedynie osoby z miejscem siedzącym.
  7. W przypadku braku miejsc wolnych w autobusie pasażer musi poczekać na kolejny kurs zgodnie z Rozkładem Jazdy.
  8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
  9. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autobusie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autobusem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 3. Przewoźnik
  1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa.
  2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
   1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
   2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków),
   3. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
  3. W autobusach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
  4. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autobusów.
  5. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera w odpowiednim czasie, zgodnie z Rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
  6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym).
  7. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. ze względu na imprezy uliczne, strajki, które powodują blokadę ulic lub potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków w sytuacji, gdy w ogóle go nie wykorzysta.
  8. Za nieodbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
  9. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
 4. Bilety
  1. Bilet może być zakupiony u Kierowcy, w punktach sprzedaży współpracujących z Przewoźnikiem lub na stronie internetowej. Bilet elektroniczny jest drukowany bezpośrednio przez pasażera ze strony internetowej.
  2. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
   1. bilet 24-godzinny
   2. bilet 48-godzinny
   3. bilet 72-godzinny
   4. bilet rodzinny dobowy
   5.  bilet 7-dniowy na 2 miasta
   6.  bilet 14-dniowy na 3 miasta.
  3. Bilet jest ważny przez okres 12 miesięcy, licząc od daty zakupu a czas  ważności wskazany na bilecie liczy się od momentu pierwszego wejścia do autobusu.
  4. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Bilety nabywane w autobusie opłacane są w złotówkach, dolarach amerykańskich lub w Euro, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu. Niewykorzystany bilet nie podlega zwrotowi.
  5. Przewoźnik ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu:
   1. 10% dla emerytów i rencistów powyżej 60-go roku życia (decyduje dzień urodzenia), na podstawie okazania aktualnej legitymacji emeryta/rencisty,
   2. 10% dla młodzieży szkolnej i studentów za okazaniem ważnej legitymacji.
  6. Warunkiem przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autobusie. W przypadku nieposiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu, obsługa autobusu jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do normalnej ceny biletu.
  7. Zniżki określone w pkt. 4.4 nie podlegają łączeniu.
  8. W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu Przewoźnik nie wystawia duplikatu.
  9. Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu, gdy:
   1. upłynął termin ważności biletu,
   2. bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację,
   3. Pasażer nie posiada oryginału biletu.
 5. Bagaż
  1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny będący pod opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.
  2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie.
  3. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
  4. Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.
 6. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.
  2. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.
 7. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).